dark-logo

Terms of Service

 1. Warunki ogólne
  Umowa ta wyjaśnia użycie różnych warunków stosowanych w odniesieniu do usług dostępnych w LV Grow Markets (dalej „Nasza Witryna”). Zapraszamy do skorzystania z Czatu na Żywo z Pomocą Techniczną na naszej stronie internetowej lub do kontaktu z nami przez e-maila w przypadku jakichkolwiek pytań.
  Nasza strona internetowa jest dostępna na całym świecie dla każdego, kto posiada połączenie internetowe. Dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym zasadom i warunkom.
  UŻYTKUJĄC I WCHODZĄC NA NASZĄ STRONĘ, AKCEPTUJESZ, BEZ OGRANICZENIA, WSZYSTKIE TE WARUNKI I ZASADY
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych następuje poprzez zwykłe zamieszczenie nowej i zmodyfikowanej wersji tych Ogólnych Warunków Handlowych na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z góry, że każde użycie będzie podlegać obowiązującym wówczas Warunkom Umowy.
  Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz jej warunki i zasady oraz oświadczenie o ochronie prywatności przedstawione poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, natychmiast zaprzestań korzystania z tej strony. Wszystkie straty z tytułu konwersji są pokrywane na własny koszt. Dodatkowo, możesz otworzyć rachunek w USD, EUR lub GBP, a waluta Twojego rachunku jest automatycznie określana zgodnie z IP Twojego kraju.
 2. Umowa o świadczenie usług online
  Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy naszą stroną internetową a Tobą.
  Niniejsza Umowa ma zastosowanie zarówno do Strony i platformy handlowej, jak i do treści elektronicznych i/lub oprogramowania obecnie zawartego na Stronie, które dostarcza klientom informacji w czasie rzeczywistym o kursach wymiany walut oraz usług transakcji programowych na rynku forex za pośrednictwem Internetu, telefonu lub faksu, a także wszelkich innych funkcji, treści lub usług, które nasza strona może dodać później („Usługi”).
 3. Kwalifikowalność członków
  Usługi są dostępne i zastrzeżone tylko dla osób fizycznych lub firm, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania. Nie ograniczając wymienionych poniżej warunków, nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia lub osób, które nie osiągnęły wieku wymaganego prawem („Niepełnoletni”). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z tej usługi. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE SPEŁNIASZ WYMOGÓW KWALIFIKOWALNOŚCI.
  Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie przez osoby niepełnoletnie z naszych Usług w jakikolwiek sposób. Ponadto, nasze usługi są dostępne tylko dla osób, które mają doświadczenie i wystarczającą wiedzę w sprawach finansowych, są w stanie ocenić korzyści i ryzyko związane z pozyskaniem kontraktów finansowych za pośrednictwem tej strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane przez niego w oparciu o zawartość Strony. Nie odstępując od powyższego postanowienia, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za audyt i/lub sprawdzenie poziomu wiedzy i/lub doświadczenia użytkownika oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody i/lub straty poniesione bezpośrednio i/lub pośrednio w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny. To samo dotyczy każdej transakcji i/lub korzystania z Usług. Nie ograniczając powyższych postanowień, nasze Usługi nie są dostępne w obszarach, w których ich użytkowanie jest nielegalne, a nasza strona zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania dostępu do swoich Usług dla kogokolwiek, przy zachowaniu wyłącznej wygody.
 4. Informacje i wymagania dotyczące rejestracji
  Podczas rejestracji należy podać pewne dane identyfikacyjne. Jesteś odpowiedzialny/a za bezpieczeństwo loginu i hasła do swojego rachunku na naszej stronie internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania skutkującego niewłaściwym lub nielegalnym korzystaniem z rachunku.
  Zgadzasz się podać dokładne i pełne informacje o sobie podczas procesu rejestracji, a także zgadzasz się nie podszywać się pod inną osobę lub podmiot i nie ukrywać swojej tożsamości w stosunku do naszej strony z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, oświadczasz, że posiadasz wymagane uprawnienia, aby zobowiązać ten podmiot do przestrzegania niniejszej Umowy.
  Nasza strona z należytą ostrożnością traktuje informacje, które nam podajesz – zgodnie z polityką ujawniania informacji dostarczonych podczas procesu rejestracji i polityką prywatności.
 5. Ograniczenia prawne
  Nie ograniczając wymienionych poniżej postanowień, użytkownik rozumie, że prawo dotyczące umów finansowych różni się na całym świecie, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że prawidłowo przestrzega wszelkich przepisów prawa, regulacji lub wytycznych dotyczących korzystania z Witryny w kraju zamieszkania użytkownika. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, możliwość uzyskania dostępu do naszej Strony niekoniecznie oznacza, że nasze Usługi i/lub działalność użytkownika za pośrednictwem Strony są zgodne z prawem, przepisami lub dyrektywami dotyczącymi kraju zamieszkania użytkownika. Niniejszym oświadczasz, że pieniądze na Twoim rachunku na naszej stronie nie pochodziły z handlu narkotykami, porwań lub innej nielegalnej lub przestępczej działalności.
 6. Ograniczona licencja
  Nasza witryna udziela użytkownikowi ograniczonej niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej („Licencja”). Licencja jest uzależniona od spełnienia warunków niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie udostępniać Witryny żadnej innej osobie i nie będzie kopiować żadnych dokumentów zawartych na Witrynie w celu odsprzedaży lub w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody naszej witryny. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, użytkownik będzie odpowiedzialny za nieautoryzowane korzystanie z Witryny, z naruszeniem przepisów niniejszej sekcji. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie wszystkich informacji otrzymanych z systemów informacyjnych naszej strony wyłącznie w celu przeprowadzania transakcji, w ramach ograniczeń opisanych w tej umowie.
  Użytkownik zgadza się również nie korzystać z funkcji komunikacji elektronicznej w Usłudze na Stronie w celach niezgodnych z prawem, obraźliwych, natrętnych, obscenicznych, grożących lub nienawistnych, jak również w celu
  nękania i oczerniania w prywatności innych osób. Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy wygasa, jeśli nasza witryna uzna, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez użytkownika, w tym adres e-mail użytkownika, nie są już aktualne ani dokładne, lub jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek warunku niniejszej Umowy oraz wszystkich zasad i wytycznych dotyczących każdej usługi. Dotyczy to także sytuacji, jeśli nasza strona ustali, że popełniłeś/aś przestępstwo na naszej platformie handlowej (w tym, bez ograniczeń, zawarcie transakcji poza stawkami rynkowymi).
  W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, użytkownik zgadza się na zaprzestanie dostępu do Usług. Wyrażasz zgodę na to, że nasza strona, według własnego uznania i z powiadomieniem lub bez powiadomienia, może uniemożliwić Ci dostęp do wszystkich lub części Usług, zamknąć każdą otwartą transakcję oraz usunąć i odrzucić wszelkie informacje lub treści w ramach Usługi.
 7. Ujawnianie informacji o ryzyku
  Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny na własne ryzyko. Nie ograniczając wymienionych poniżej postanowień, usługi świadczone na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla klientów, którzy są w stanie wytrzymać utratę wszelkich zainwestowanych pieniędzy i którzy rozumieją ryzyko i mają doświadczenie w podejmowaniu ryzyka na rynkach finansowych. Istnieje ryzyko, że możesz ponieść stratę części lub całości swojej początkowej inwestycji i dlatego nie powinieneś/powinnaś inwestować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś/Powinnaś być świadomy/a wszystkich ryzyk związanych z handlem online i w razie wątpliwości zwrócić się o poradę do niezależnego doradcy finansowego.

  iframe

 8. Informacje finansowe
  Poprzez jedną lub więcej swoich Usług, nasza strona może udostępnić użytkownikowi szeroki zakres informacji finansowych, które są generowane wewnętrznie przez agentów, dostawców lub partnerów („Dostawcy będący osobami trzecimi”). Obejmuje to między innymi dane dotyczące rynku finansowego, notowania i wiadomości, opinie analityków i raporty z badań, wykresy i dane („Informacje finansowe”). Informacje finansowe zamieszczone na niniejszej Stronie nie stanowią celowego doradztwa inwestycyjnego. Nasza strona oferuje informacje finansowe tylko jako usługę. Nasza strona internetowa i jej Dostawcy nie gwarantują dokładności, aktualności, kompletności ani prawidłowego uporządkowania informacji finansowych, ani też wyników wykorzystania tych informacji finansowych przez użytkownika. Informacje finansowe mogą szybko stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym na przykład ze względu na zmiany warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Ani nasza strona internetowa, ani Dostawcy będący osobami trzecimi nie są zobowiązani do aktualizowania informacji lub opinii zawartych w informacjach finansowych i możemy w każdej chwili przerwać przepływ informacji finansowych bez uprzedzenia.
  Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację wiarygodności informacji zawartych na Stronie i ich przydatności do potrzeb użytkownika. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez informacje zawarte na Stronie lub te, do których odwołuje się Strona.
 9. Linki
  Nasza strona może oferować linki do innych stron internetowych, które są dostarczane lub kontrolowane przez osoby trzecie. Takie łącze do strony lub stron nie stanowi ani poparcia, ani zatwierdzenia, ani sponsoringu, ani powiązania z taką stroną, jej właścicielami lub dostawcami. Nasza witryna zaleca, abyś upewnił/a się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn przed pobraniem, użyciem lub zakupem przez Internet. Linki do tych stron są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika i użytkownik zgadza się nie pociągać naszej strony do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach, produktach lub usługach dostępnych na innych stronach.
 10. Anulowanie działalności handlowej
  Nasza strona zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania usług i/lub odmowy dystrybucji zysków do dowolnej osoby z uzasadnionych powodów, w tym, bez ograniczeń:

  1. Jeśli nasza strona ma powody, aby sądzić, że działania danej osoby na Stronie mogą być nielegalne;
  2. Jeśli nasza witryna może zostać poszkodowana przez jakiekolwiek straty fiskalne lub pieniężne spowodowane czyjąkolwiek działalnością;
  3. Jeżeli nasza strona uzna, że jedna lub więcej operacji na stronie internetowej zostało wykonanych z naruszeniem niniejszej Umowy.
 11. Procedura płatności
  Akceptujemy płatności kartami kredytowymi – Visa i Mastercard. Dział finansowy naszego serwisu nadzoruje każde złożone żądanie wypłaty. Dokumenty identyfikacyjne muszą być przedłożone przy każdej wypłacie.
  Kiedy wniosek o wypłatę środków zostanie złożony, nasza strona może potrzebować do 2-5 dni roboczych na przetworzenie wniosku. Po zatwierdzeniu Twojego wniosku, możesz poczekać od 5 do 7 dodatkowych dni, zanim środki pojawią się na Twoim rachunku.
 12. Ograniczona odpowiedzialność
  Nasza Strona jest zobowiązana do zapewnienia ciągłości usług na Stronie. Jednakże, nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, usunięcia, przerwania, opóźnienia, wady działania lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, kradzieże lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp lub zmiany strony lub usług. Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu lub oprogramowania, lub jakiekolwiek awarie techniczne spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie, na Stronie lub jakiejkolwiek usłudze.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Witryny lub usług w odniesieniu do jakichkolwiek treści zamieszczonych na lub za pośrednictwem Witryny lub usług, lub zachowania wszystkich użytkowników Witryny lub usług, zarówno w trybie online, jak i offline.
  W żadnym wypadku Spółka ani żaden z jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne wynikające z lub związane z korzystaniem ze Strony lub Usług, w tym, bez ograniczeń, jakością lub przydatnością informacji dostarczonych za pośrednictwem lub jako część Strony lub za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tych informacji, bez względu na to czy szkody były przewidywalne, czy też nie oraz bez względu na to czy operatorzy Strony zostali zaznajomieni z możliwością wystąpienia takich szkód, czy też nie.
  Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji i w żadnym wypadku nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika nie przekroczy kwoty pieniędzy przelanych lub zdeponowanych na jego rachunku na Stronie w związku z transakcją powodującą powstanie takiej odpowiedzialności.
 13. Procedury przeciwko praniu brudnych pieniędzy (AML)
  Zakazane zastosowania: Zabronione jest nadużywanie tej strony w celu prania brudnych pieniędzy. W naszej witrynie stosujemy najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nasza strona zastrzega sobie prawo do odmowy i zakończenia wszelkich relacji biznesowych oraz anulowania wszelkich operacji klientów, którzy nie przestrzegają wymogów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy:

  1. Traderzy online powinni dostarczyć wszystkie informacje wymagane do rejestracji.
  2. Zyski zostaną wypłacone tylko tej osobie, która zarejestrowała rachunek online.
  3. Kiedy klient prowadzi rachunek za pomocą przelewów bankowych, zyski zostaną przelane tylko do jedynego właściciela rachunku bankowego, z którego te przelewy pochodzą. Kiedy dokonujesz wpłaty w ten sposób, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że numer rachunku tradera i zarejestrowane imię właściciela rachunku towarzyszą każdemu transferowi na naszą stronę internetową.
  4. Gdy środki są wpłacane przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, wygrane zostaną wypłacone wyłącznie osobie, której imię i nazwisko widnieje na karcie użytej do dokonania depozytu i nie zostaną zwrócone na tą samą kartę.
  5. Na osobę może przypadać tylko jeden rachunek. Nie można pobierać żadnych zysków z rachunków otwartych pod fałszywymi imionami i nazwiskami lub wielu rachunków otwartych przez tę samą osobę.
  6. Nasza strona może, od czasu do czasu, według własnego uznania, wymagać od klienta dostarczenia dodatkowego dowodu tożsamości, takiego jak poświadczona notarialnie kopia paszportu lub inne środki weryfikacji tożsamości uznane za niezbędne i może, według własnego uznania, zawiesić rachunek do czasu dostarczenia wymaganego dowodu.
 14. Własność intelektualna
  Cała zawartość, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i ikony są własnością naszej strony internetowej lub jej podmiotów stowarzyszonych lub agentów i są chronione prawem oraz międzynarodowymi traktatami i postanowieniami. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych wskazówek dotyczących chronionych praw własności intelektualnej w odniesieniu do materiałów drukowanych lub pobieranych ze Strony. Użytkownik nie uzyska żadnych praw własności intelektualnej, ani żadnych praw lub licencji do korzystania z takich materiałów lub Strony, innych niż te określone w niniejszej Umowie.
  Obrazy wyświetlane na Stronie są własnością naszej strony. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie zamieszczać, nie reprodukować ani nie rozpowszechniać żadnych informacji, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej (w tym prawami do wizerunku i prywatności) bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela takich praw i uprzedniej pisemnej zgody naszej strony.
 15. Odszkodowanie
  Zgadzasz się bronić i zabezpieczać naszą stronę internetową i jej urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów oraz chronić ich przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami i opłatami prawników, wynikającymi z / lub w jakikolwiek sposób związanymi z Twoim dostępem do / lub korzystaniem ze strony internetowej lub usług; naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; lub naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
 16. Okres obowiązywania i zakończenie
  Okres obowiązywania Umowy jest nieograniczony, jednakże nasza witryna będzie mogła wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie za powiadomieniem użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy, nie będziesz w stanie przeprowadzać nowych transakcji.
  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, określonego w niniejszej umowie, Firma lub Klient zdecydują się rozwiązać stosunek między nimi, wówczas zastosowanie mają następujące postanowienia:

  1. a. Obie strony umowy mogą ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem co najmniej 15-dniowego okresu wypowiedzenia.
  2. b. Strony umowy uznają, że rozwiązanie umowy wchodzi w życie w dniu powiadomienia, chyba że przed datą powiadomienia postanowiono inaczej.
  3. c. Po rozwiązaniu umowy Klient jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji. Jeśli tego nie zrobi, Spółka zamknie wszystkie otwarte pozycje.
  4. d. Po rozwiązaniu Spółka ma prawo uniemożliwić Klientowi dostęp do Platformy Transakcyjnej i będzie miała prawo odmówić przyjęcia nowych zleceń od Klienta. Ponadto, Firma ma prawo odmówić Klientowi możliwości wypłaty środków z rachunku Klienta, jeżeli na rachunku Klienta pozostaną otwarte lub oczekujące pozycje lub potencjalne przyszłe zobowiązania ze strony Klienta – według wyłącznego uznania Firmy.
  5. e. Wygaśnięcie nie ma wpływu na zobowiązania zaciągnięte przed powiadomieniem.
  6. f. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat związanych z rozwiązaniem umowy.
  7. g. Po rozwiązaniu umowy wszystkie płatne kwoty stają się natychmiast wymagalne i płatne.
  8. h. Firma przechowuje zapisy danych handlowych Klienta, czynności bankowych, zapisów komunikacyjnych i materiałów dotyczących zgodności przez okres pięciu lat.
 17. Klauzula ogólna
  Nasza strona nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec osób w przypadku działania siły wyższej, ani za działania rządu lub władzy prawnej. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.
  Nasza strona może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody użytkownika.
  Nasza strona może zmieniać warunki niniejszej Umowy od czasu do czasu poprzez zamieszczenie zmienionych warunków na Stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Umowa została zmieniona. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na związanie się zmianami warunków niniejszej Umowy, nie powinien korzystać z naszych Usług ani uzyskiwać do nich dostępu i niezwłocznie poinformować nas na piśmie.
  Strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia, podstawy powództwa, spory lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą umową z firmą, jej podmiotami powiązanymi, pracownikami i agentami podlegają prawu Bułgarii.
  Wszelkie spory wynikające z lub wynikające z niniejszej Umowy będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Bułgarii.
 18. Opłaty i płatności
  Opłaty mogą być płacone przez klienta z tytułu faktu, że Platforma Handlowa jest stale dostarczana klientowi do handlu, bez względu na faktyczne wykorzystanie. Klient zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty, zgodnie z odpowiednimi powiadomieniami. Firma może potrącić takie opłaty z wszelkich środków przechowywanych przez firmę w imieniu klienta. Dokładna opłata zostanie obliczona zgodnie z walutą rachunku handlowego klienta i jest określona w następujący sposób lub zmieniana przez firmę od czasu do czasu.

  1. Opłata za rozliczenie
   Opłata rozliczeniowa wynosi 0,5% od każdej transakcji, zarówno wygranej, jak i przegranej, do 1000$. Transakcje o wartości powyżej 1000$ podlegają stałej opłacie za rozliczenie w wysokości 5$. Na przykład: $25 = $0.125 $250 = $1.25 $501-$1000 = $3.00 $1000 lub więcej = $5.0019.
  2. Opłata za wypłatę
   Wszystkie wypłaty podlegają opłacie serwisowej w wysokości 3,5%. W przypadku, gdy ten procent (3,5%) jest równy kwocie 30,00 lub niższej, klient zostanie obciążony opłatą za wypłatę w wysokości 30,00. Maksymalna opłata za usługę wypłaty środków pieniężnych jest ograniczona do 3 500,0019.
  3. Opłata za nieaktywność
   W przypadku, gdy rachunek handlowy jest nieaktywny przez dwa miesiące lub dłużej, nasza firma zastrzega sobie prawo do pobierania miesięcznej opłaty za nieaktywność rachunku. Dokładny harmonogram opłat zostanie obliczony zgodnie z walutą rachunku handlowego i jest określony w następujący sposób: 500 USD/500 EUR/500 GBP, po 60 dniach.

   iframe


  4. Opłata eksploatacyjna
   Opłata eksploatacyjna jest opłatą miesięczną, obejmującą wszystkie usługi i funkcje dostępne dla klienta. Począwszy od początkowej transakcji wykonywanej przez klienta, na rachunku handlowym w ostatnim dniu miesiąca pobierana będzie miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 0,5% od salda rachunku.
  5. Świadczenie przez Spółkę usług w zakresie kryptowalut podlega opłacie 5% za Swapa. Nasza platforma handlowa (platformy) jest skonfigurowana do rolowania (T+2) par walutowych przez 1 dzień w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek oraz rolowania przez 3 dni w środę. Ma to na celu odzwierciedlenie tego, w jaki sposób data waluty pozycji walutowej roluje się na rynku bazowym.
 19. Polityka „Znaj swojego Klienta – KYC”
  Polityka ta staje się ostatnio coraz ważniejsza, zwłaszcza wśród banków i innych instytucji finansowych, w celu zapobiegania kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej.
  Nasza strona prowadzi politykę „zero tolerancji dla oszustw” i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby im zapobiec. Wszelkie działania oszukańcze będą udokumentowane, a wszystkie związane z nimi rachunki zostaną natychmiast zamknięte. Wszystkie środki na tych rachunkach zostaną utracone.
  Zapobieganie:
  Nasza strona ma na celu zapewnienie integralności wszelkich poufnych danych,
  które otrzymuje, takich jak informacje o rachunku użytkownika i zawieranych przez niego transakcjach, przy użyciu różnych środków bezpieczeństwa i kontroli oszustw. Zabezpieczenie Twoich transakcji elektronicznych wymaga, abyśmy otrzymali od Ciebie pewne dane, w tym preferowaną przez Ciebie metodę wpłaty. Przy dokonywaniu wpłaty środków będziemy wymagać następujących dokumentów

  1. Kopia ważnego paszportu z podpisem 
  2. Kopie kart kredytowych, na podstawie których dokonano wpłaty (strona przednia z widocznymi tylko 4 ostatnimi cyframi, strona tylna z zakrytym CVV).
  3. Kopia ostatniego rachunku za usługi komunalne w Twoim imieniu i na Twój adres.
  4. Podpisana historia transakcji online. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta: .
   Kiedy muszę dostarczyć te dokumenty?
   Bardzo docenimy to, że poświęcisz czas na dostarczenie nam wszystkich niezbędnych dokumentów tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu transakcji. Wymagamy otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji gotówkowych na Twoją korzyść.
   Niektóre okoliczności mogą wymagać od nas zażądania tych dokumentów przed zezwoleniem na jakiekolwiek inne działania na rachunku użytkownika, takie jak wpłaty lub transakcje.
   Należy pamiętać, że jeśli nie otrzymamy wymaganych dokumentów, oczekujące wypłaty zostaną anulowane i zaksięgowane z powrotem na rachunku handlowym. O takim zdarzeniu poinformujemy Cię za pośrednictwem naszego systemu.
   Jak mogę wysłać Wam te dokumenty?
   Proszę zeskanować dokumenty lub zrobić wysokiej jakości zdjęcie aparatem cyfrowym, zapisać obrazy jako jpeg, a następnie wysłać je do nas emailem.
   Skąd mam wiedzieć, że moje dokumenty są u Was bezpieczne?
   Nasza witryna utrzymuje bezpieczeństwo dokumentacji na najwyższym poziomie i traktuje wszystkie otrzymywane dokumenty z najwyższą starannością i poufnością. Wszystkie otrzymywane przez nas pliki są w pełni chronione przy użyciu najwyższego możliwego poziomu szyfrowania na każdym etapie procesu przeglądu. Dziękujemy za współpracę, która pomaga nam uczynić z LV Grow Markets bezpieczniejsze miejsce do prowadzenia handlu.
 20. Polityka zwrotów
  W pewnych wyjątkowych okolicznościach, nasza strona może zwrócić płatności dokonane kartą kredytową. W takim przypadku środki zostaną zwrócone na kartę, która została użyta do wpłaty.
  Wniosek o wypłatę środków może zostać wysłany za pośrednictwem rachunku lub poczty elektronicznej: [email protected].
  Klient ma prawo do zamknięcia swojego rachunku w dowolnym momencie. Nasza strona zaakceptuje zamknięcie rachunku, jeśli:
  a. Nie ma aktywnych inwestycji.
  b. Nie toczą się żadne dochodzenia związane z którymkolwiek z warunków obecnych Warunków Świadczenia Usług.
  Jeśli na rachunku nie ma żadnych opłat, nasza strona musi zamknąć rachunek na żądanie Klienta.
  Jeżeli rachunek Klienta został zawieszony z powodu naruszenia aktualnego Regulaminu lub z powodu jakiegokolwiek innego nadużycia wykrytego przez Klienta, zwrot nie jest dokonywany w żadnych okolicznościach. Nasza strona nie musi zapewniać żadnego rodzaju refundacji w przypadku, gdy strata została spowodowana z jakiegokolwiek powodu, zarówno przewidywanego, jak i nieprzewidzianego.
  Wniosek o zwrot może być złożony w przypadkach, w których rachunek został sfinansowany, ale żadne zlecenia nie zostały zrealizowane przez klienta.
  W takim przypadku do zwrotu zostanie zastosowana ta sama metoda płatności, co w przypadku wpłaty. Zwrot będzie dotyczył pełnej kwoty, chyba że dokonano innych ustaleń.
  Przetwarzanie wniosków o zwrot może trwać 2~3 tygodnie.
  Wszystkie inne wnioski będą traktowane jako WYPŁATY i będą przetwarzane z wykorzystaniem odpowiednich metod i procedur.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, nie wahaj się skontaktować się z nami przez e-maila: [email protected]
 21. Skargi i spory będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin.
  Dziękujemy za współpracę, która pomogła nam uczynić z LV Grow Markets bezpieczniejsze miejsce do prowadzenia handlu.
  Ostrzeżenie przed ryzykiem: należy pamiętać, że witryna LV Grow Markets nie gwarantuje zysków.
 22. Procedura „Znaj swojego klienta – KYC” obejmuje:
 • DOWÓD TOŻSAMOŚCI KLIENTA -> przejrzysta zeskanowana kopia oryginalnego dokumentu w kolorze /przód i tył w przypadku kart plastikowych (karta pobytu lub prawo jazdy)/z aktualną datą (nie wygasła) w momencie rejestracji/podpisu (jeśli taki istnieje) powinna pasować do wszystkich innych podpisów klienta (CC, DOD itp.);
 • DOD (oświadczenie o dokonaniu wpłaty) -> czytelna kopia/ każdy wiersz zawierający informacje o dokonaniu wpłaty musi być podpisany oddzielnie + wymagane są wszystkie miejsca, które wymagają podpisu klienta (tj. na dole strony);
 • KARTA KREDYTOWA -> czytelna kopia / przód i tył / pokazująca TYLKO b> częściowy numer karty (zarówno z przodu jak i z tyłu!), np. PIERWSZE 6 cyfr + 4 ostatnie cyfry LUB wyłącznie 4 ostatnie cyfry / imię i nazwisko powinno być zgodne z tym na DOWODZIE TOŻSAMOŚCI KLIENTA / aktualna data (nie wygasła) / kod CVV z tyłu musi być przykryty / karta musi być podpisana przez posiadacza karty.
  ** w przypadku gdy karta kredytowa jest używana przez osobę trzecią (małżonka, dziecko itp.) do pakietu MUSI był dołączone PEŁNOMOCNICTWO umożliwiające prawnie działanie w imieniu klienta.
 • RACHUNEK ZA MEDIA -> czytelna kopia / aktualna data (maksymalnie 3 miesiące przed rejestracją w firmie) / potwierdzenie nazwy i miejsca zamieszkania klienta / przykłady: rachunek za energię elektryczną, rachunek za wodę.
  Jeśli klient nie jest pewien, czy jego wiedza jest wystarczająca, zaoferujemy mu możliwość odbycia dodatkowych szkoleń z nami lub naszymi partnerami. Program szkoleniowy może być opracowany indywidualnie dla potrzeb klienta.

Kwalifikowalność członków

Usługi są dostępne i zastrzeżone tylko dla osób fizycznych lub firm, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania. Nie ograniczając wymienionych poniżej warunków, nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia lub osób, które nie osiągnęły wieku wymaganego prawem („Niepełnoletni”). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z tej usługi. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE KWALIFIKUJESZ SIĘ DO JEJ UŻYCIA.

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie przez osoby niepełnoletnie z naszych Usług w jakikolwiek sposób. Ponadto, nasze usługi są dostępne tylko dla osób, które mają doświadczenie i wystarczającą wiedzę w sprawach finansowych, są w stanie ocenić korzyści i ryzyko związane z nabywaniem kontraktów finansowych za pośrednictwem tej strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane przez niego w oparciu o zawartość Strony.

Nie odstępując od powyższego postanowienia, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za audyt i/lub sprawdzenie poziomu wiedzy i/lub doświadczenia użytkownika oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody i/lub straty poniesione bezpośrednio i/lub pośrednio w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny. To samo dotyczy każdej transakcji i/lub korzystania z Usług. Nie ograniczając powyższych postanowień, nasze Usługi nie są dostępne w obszarach, w których ich użytkowanie jest nielegalne, a nasza strona zastrzega sobie wyłączne prawo do odmowy i/lub anulowania dostępu do swoich Usług dla kogokolwiek.